Gedragscode

Na een jaar van intensieve samenwerking werd op 18 juni 2024 de eerste Nationale Gedragscode voor studentenverenigingen officieel ondertekend. In het bijzijn van Minister Dijkgraaf en regeringscommissaris Mariëtte Hamer ondertekenden 49 studentengezelligheidsverenigingen en 12 Plaatselijke kamers van Verenigingen de gedragscode. Voor de gehele gedragscode klikt u hier.

Samenvatting 

Wij, de 49 studentengezelligheidsverenigingen aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), samen met het Dagelijks Bestuur der LKvV en de 12 Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s), hebben een gedragscode opgesteld om de kern van de studentenvereniging te waarborgen. Deze studentenverenigingen zijn belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling en sociale verbondenheid tijdens de studententijd. De gedragscode benadrukt gemeenschappelijke doelen zoals respect, integriteit en verantwoordelijkheid, en zal jaarlijks worden geëvalueerd om naleving en bewustwording te waarborgen. 

 1. Communicatie:
  Studentenverenigingen richten zich op communicatie op verschillende niveaus, met als doel effectieve en transparante communicatie te waarborgen en vertrouwensrelaties te onderhouden. Deze niveaus omvatten intern overleg met belanghebbenden, interactie tussen verenigingen binnen dezelfde stad, en communicatie met andere partijen. De betrokken partijen zetten zich in voor regelmatig overleg, actieve samenwerking bij belangrijke kwesties, het vaststellen van meldafspraken voor incidenten, en het opstellen van plaatselijk beleid met studentenverenigingen en de PKvV. 

 

 1. De toegevoegde waarde van studentenverenigingen:
  Studentenverenigingen zijn van onschatbare waarde voor studenten. Ze bieden een stimulerende omgeving voor persoonlijke groei, sociale integratie en maatschappelijke betrokkenheid. Door gemeenschapsgevoel te bevorderen en sociale netwerken te versterken, dragen ze bij aan ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Bovendien stimuleren ze studievoortgang, moedigen ze maatschappelijke bijdragen aan en bieden ze kansen voor carrièreontwikkeling. Dit wordt versterkt door diverse initiatieven zoals het organiseren van activiteiten, bevorderen van vrijwilligerswerk en faciliteren van contacten met relevante bedrijven en organisaties. 

 

 1. Maatschappelijke normen en waarden in studentenverenigingen:

Studentenverenigingen spelen een rol in het bevorderen van maatschappelijke normen en waarden, zowel binnen hun eigen gemeenschap als daarbuiten. Ze cultiveren sociale ontwikkeling door leden te onderwijzen in waarden als respect en solidariteit. Door deelname aan gemeenschapsactiviteiten en liefdadigheidsevenementen dragen ze bij aan een inclusieve samenleving. Het doel is om deze waarden kritisch te evalueren en open dialogen te voeren over uitdagingen. Door betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties te vergroten en transparantie te waarborgen, creëren ze een lerende gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn van de leden en de bredere samenleving.  

 1. Kennismakingstijd bij studentenverenigingen:

Studentenverenigingen hanteren de KMT om aspirant-leden te introduceren in de studentenvereniging en haar cultuur, met een nadruk op veiligheid, respect en inclusiviteit. Richtlijnen tussen het Dagelijks Bestuur van de studentenvereniging en de PKvV omvatten communicatie met onderwijsinstellingen, veiligheidsregels voor alcohol, en de verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur van de studentenvereniging. Minimumvoorwaarden, zoals fysieke en sociale veiligheid, medische zorg, onderwijs en respect voor de buurt, waarborgen een positieve en verantwoorde KMT-ervaring voor allen. 

 1. Agressie:

Studentenverenigingen streven naar het waarborgen van een veilige en respectvolle omgeving. Het doel is agressie en geweld te voorkomen en adequaat te reageren op dergelijk gedrag. Richtlijnen omvatten het instellen van een meldpunt voor agressie, vaststellen van omgangsafspraken en handhaven van een sanctiebeleid. Het Dagelijks Bestuur is belast met het nemen van passende maatregelen bij geweldsincidenten, documenteren van sancties en samenwerken met de wijkagent.  

 1. Subverbanden:

Studentenverenigingen richten zich op de rol van subverbanden en hun bijdrage aan een inclusieve gemeenschap. Het doel is om binnen deze subgroepen een veilige omgeving te waarborgen, waarin leden zich bewust zijn van hun rechten en verantwoordelijkheden, en grensoverschrijdend gedrag adequaat wordt aangepakt. Initiatieven omvatten het bevorderen van openheid, diversiteit en inclusiviteit, evenals het implementeren van beleidsmaatregelen en procedures om verantwoordelijkheid, transparantie en veiligheid te waarborgen.  

 1. Middelengebruik:

Studentenverenigingen hanteren maatregelen om middelengebruik te beperken en de mogelijke risico’s op grensoverschrijdend gedrag en gezondheidsproblemen aan te pakken. Op de sociëteiten van de studentenverenigingen geldt een nultolerantie voor harddrugs. Het doel is het instellen van een drugsbeleid met een strikte nultolerantie voor harddrugs, implementeren van sancties, opstellen van protocollen en het ontmoedigen van drugsgebruik. Het alcoholbeleid wordt herzien met nadruk op verantwoord gebruik, aanwezigheid van bekwame personen tijdens activiteiten, promotie van bewustwording en alternatieven voor alcohol om verantwoorde consumptie te stimuleren.  

 1. Seksueel grensoverschrijdend gedrag:
  Studentenverenigingen richten zich op preventie en reactie op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, met aandacht voor beleidsontwikkeling, bewustwording en ondersteuning van melders. Het doel is een veilige omgeving te waarborgen en adequaat te reageren op incidenten. Preventieve maatregelen omvatten bewustmakingsactiviteiten, educatie en instructie voor leden. Reactieve maatregelen omvatten het instellen van meldpunten, aanstellen van vertrouwenspersonen, nazorg bieden en een sanctiebeleid hanteren. De wensen van melders worden altijd gerespecteerd en ondersteund bij eventuele vervolgstappen. 

 

 1. Studentenwelzijn:

Studentenverenigingen zetten zich in voor het algehele welzijn van studenten, met aandacht voor hun mentale, sociale, financiële en fysieke gezondheid. Ze streven naar een cultuur waarbij bewustwording en openheid over deze kwesties centraal staan. Activiteiten als symposia en enquêtes bevorderen het mentale welzijn, terwijl diversiteit en introductieperiodes het sociale welzijn versterken. Financiële educatie en kostenbeheersing dragen bij aan financieel welzijn, terwijl bewustwording over gehoorschade en stimulatie van sportactiviteiten fysiek welzijn bevorderen. Het ultieme doel is een ondersteunende omgeving te waarborgen waarin studenten zich gezond en veilig voelen.  

 1. Duurzaamheid:

Studentenverenigingen worden aangemoedigd om zich in te zetten voor duurzaamheid. Het belang van bewustwording over duurzaam materiaalgebruik, afvalbeheer, energieverbruik en voedselconsumptie wordt benadrukt onder hun leden. Het doel is om duurzame praktijken te bevorderen, zoals het gebruik van duurzame materialen, afvalscheiding en het verminderen van milieubelasting. Er worden richtlijnen gegeven voor energiebesparing, het verminderen van vliegreizen, het gebruik van groene energie en het promoten van duurzame voedselkeuzes. Dit met als doel een positieve milieu-impact te hebben en kosten te besparen.